PODMIENKY SLUŽBY

ČIERNA Korlátolt Felelősségű Társaság
Podmienky služby

 

1. INTERNETOVÝ OBCHOD, ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Internetový obchod (ďalej len „Internetový obchod“) je MONTEEN Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 4200 Hajdúszoboszló, Fehér utca 12; IČO: 09-09-034615; obchodný register: Debrecen Törvény24359 ; telefónne číslo: +36 30 438 8962, e-mailová adresa: info@monteen.eu, webová stránka: https://www.monteen.eu (ďalej len webová stránka) za účelom predaja produktov cez internet.

1.2 Údaje poskytovateľa hostingu:

Shopify International Ltd. (sídlo: Haddington Road, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin 4, D04 XN32, Ireland, email: support@shopify.com)

1.3 Prevádzkovanie Internetového obchodu sa považuje za elektronickú obchodnú službu. Obchodné podmienky používania Internetového obchodu, ako aj práva a povinnosti MONTEEN Kft. a Zákazníkmi, sú určené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

2. REGISTRÁCIA

2.1 Produkty z Internetového obchodu môžu objednávať iba registrovaní zákazníci (ďalej len zákazníci).

2.2 Internetový obchod je možné zaregistrovať na Webovej stránke, pre ktorú musí Zákazník uviesť nasledovné údaje: meno, e-mailovú adresu. Po registrácii bude Kupujúcemu ihneď vytvorený osobný účet.

2.3 Údaje uvedené pri registrácii môže Zákazník kedykoľvek zmeniť.

2.4 Zákazník môže svoj osobný účet kedykoľvek vymazať. MONTEEN Kft . zašle potvrdenie na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom do jedného pracovného dňa.

3. PRODUKTY A CENY ZOBRAZENÉ V INTERNETOVOM OBCHODE

3.1 Zákazník si môže objednať produkty zahrnuté v aktuálnom sortimente Internetového obchodu (ďalej len: Produkt alebo Produkty) od spoločnosti MONTEEN Kft .

3.2 Sú uvedené základné charakteristiky, číslo tovaru a stručný popis Produktov.

3.3 Okrem Produktov je zahrnutá aj hrubá cena platná v danom čase, ktorá sa považuje za konečnú spotrebiteľskú cenu. Ceny nezahŕňajú náklady na doručenie.

3.4 V prípade Produktov predávaných so zľavou je skutočnosť zľavy uvedená. Podrobný popis produktov obsahuje pôvodnú brutto cenu.

3.5 MONTEEN Kft . si vyhradzuje právo na zmenu cien Produktov s tým, že zmena ceny nadobudne účinnosť v momente jej zverejnenia v Internetovom obchode. Zmena ceny nemá vplyv na cenu Produktov objednaných pred nadobudnutím účinnosti.

3.6 Ak sa aj napriek všetkej starostlivosti MONTEEN Kft . na Internetovom obchode zobrazí nesprávna cena, najmä s ohľadom na zjavne nesprávnu cenu, ako je cena 0 EUR alebo 1 EUR, ktorá sa výrazne líši od ceny studne -známa, všeobecne akceptovaná alebo odhadovaná cena Produktu, alebo ktorá sa môže objaviť v dôsledku systémovej chyby, potom MONTEEN Kft . nie je povinný dodať Produkt za chybnú cenu, ale je oprávnený ponúknuť dodanie za správnu cenu. Po oboznámení sa so správnou cenou môže Kupujúci do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď sa o správnej cene dozvedel, odstúpiť od kúpy alebo kúpiť Produkt.

3.7 MONTEEN Kft . pravidelne aktualizuje obrázky zobrazujúce produkty v Internetovom obchode, môže sa však stať, že ich aktuálny vzhľad a balenie sa bude líšiť od balenia zobrazených v Internetovom obchode. MONTEEN Kft . nepreberá žiadnu zodpovednosť za vonkajšie odchýlky tohto charakteru.

4. PROCES OBJEDNÁVKY

4.1 Kupujúci si môže vybrať Produkty na objednanie a určiť ich množstvo pomocou príslušných rozhraní Internetového obchodu (ďalej len: Objednávané produkty). Počas objednávky je možné prezerať a upravovať dobu trvania košíka. Do objednávkového rozhrania môžete prejsť kliknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ V HOTOVOSTI z košíka.

Údaje potrebné pre objednávku:

 • V prípade jednotlivého nákupu: Dodacie a fakturačné údaje: meno; poštové smerovacie číslo; vyrovnanie; Ulica. Kontaktné údaje objednávateľa: meno; telefónne číslo; emailová adresa
 • V prípade firemného nákupu koncovým používateľom: Dodacie a fakturačné údaje: názov spoločnosti; poštové smerovacie číslo; vyrovnanie; Ulica. Kontaktné údaje objednávateľa: meno; telefónne číslo; emailová adresa

Po vložení Produktu do košíka sa okrem celkovej ceny Produktov zobrazia aj náklady na dopravu Objednaných Produktov.

4.2 Dodanie Objednaných produktov je možné v Maďarsku. Kupujúci musí pri objednávke uviesť dodaciu adresu, na ktorú si želá dostávať objednané produkty. Pre jednu objednávku je možné zadať iba jednu dodaciu adresu.

4.3 Kupujúci ako oprávnená osoba môže v súvislosti s dodaním Objednaných produktov okrem adresy dodania špecifikovať aj individuálne požiadavky na čas a spôsob dodania. MONTEEN Kft . preposiela tieto požiadavky doručovacej kuriérskej službe, nenesie však žiadnu zodpovednosť za ich splnenie.

4.4 Spôsob platby si kupujúci vyberá z nasledujúcich možností: Stripe online platba bankovou kartou, platba cez PayPal, dobierka.

4.5 Ak Kupujúci nájde všetko v poriadku, môže svoju objednávku odoslať stlačením tlačidla „Zaplatiť a odoslať objednávku“.

Predpokladom potvrdenia Objednávky je súhlas Zákazníka s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a oboznámenie sa so Zásadami ochrany údajov MONTEEN Kft .

Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy a jej monitorovania je MONTEEN Kft . prepošle kuriérskej službe meno Kupujúceho, uvedenú dodaciu adresu, ID a sumu objednávky, mobilné telefónne číslo Kupujúceho a e-mailovú adresu.

Zákazník môže informovať MONTEEN Kft . o prípadných chybách pri zadávaní údajov zistených po odoslaní objednávky na e-mailovej adrese support@monteen.eu, v takom prípade budú údaje objednávky upravené podľa požiadavky.

4.6 MONTEEN Kft . bezodkladne zašle potvrdzujúci e-mail o finalizácii Objednávky na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom. Tento e-mail obsahuje jedinečný identifikátor Objednávky. Ak nedôjde k elektronickému potvrdeniu do 48 hodín, Kupujúci nie je viazaný svojou objednávkou a nie je povinný dodaný produkt prevziať.

Za prijatie Objednávky sa považuje aj potvrdzujúci e-mail, ktorý nadobúda účinnosť podľa ustanovení bodov 4.7 a 5.1. Potvrdzovací e-mail obsahuje text informácií pre Kupujúcich.

4.7 Ak Objednávateľ zadal Objednávku a bolo mu o tom potvrdené e-mailom v pracovný deň, Objednávateľ má ešte možnosť zrušiť Objednávku v ten istý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. môže iniciovať zrušenie Objednávky zavolaním na číslo +36 30 438 8962, súčasným zadaním ID Objednávky. Kupujúci zároveň najneskôr do 1 (jednej) hodiny po telefonáte obdrží potvrdzujúci e-mail o prijatí stornovania Objednávky.

4.8 V prípade platby kreditnou kartou nie je možné zrušiť Objednávku podľa bodu 4.7, ale zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.

5. TVORBA A CHARAKTERISTIKA ZMLUVY

5.1 Ak nedôjde k odvolaniu Objednávky podľa bodu 4.7, nadobúda účinnosť písomné potvrdenie uvedené v bode 4.6 a vzniká zmluva (ďalej len: Zmluva) medzi Zákazníkom ako zákazníkom a MONTEEN Kft . ako dodávateľa ohľadom Objednaných produktov. Na základe zmluvy spoločnosť MONTEEN Kft . predá Kupujúcemu Objednané produkty a zabezpečí ich doručenie na ním určenú dodaciu adresu, pričom Kupujúci je povinný objednané produkty prevziať, zaplatiť kúpnu cenu a náklady na dopravu. Povinnosti obsiahnuté v tomto odseku zanikajú ukončením danej služby.

5.2 Zmluva platí na dobu určitú a zaniká, ak zaniknú záväzky uvedené v bode 5.1, ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a žiadna zo zmluvných strán neuplatní svoje právo na odstúpenie. Zmluva bude ukončená, ak niektorá zo strán uplatní svoje právo na odstúpenie v súlade s ustanoveniami zmluvy. Ukončenie alebo ukončenie Zmluvy nemá vplyv na záručné nároky vyplývajúce zo Zmluvy na príslušenstvo a produkty, ako aj v prípadoch upravených v bode 10.1.

5.3 Kupujúci je povinný uhradiť prepravné náklady Objednaných produktov v súlade s ustanovením bodu 7.

5.4 Zmluva sa považuje za zmluvu uzatvorenú medzi neprítomnými stranami v maďarskom jazyku.

5.5 Zmluva sa nepovažuje za písomnú a nezakladá sa.

5.6 Všeobecná lehota: do 5 pracovných dní od potvrdenia. Ak MONTEEN Kft . a Zákazník sa nedohodli na termíne plnenia, MONTEEN Kft . je povinný vykonať plnenie v súlade so zmluvou v čase alebo v termíne uvedenom vo výzve Zákazníka, alebo v prípade absencie výzvy najneskôr do tridsiatich dní od prijatia objednávky u MONTEEN Kft . .

5.7 Ak MONTEEN Kft . nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, pretože produkt uvedený v zmluve nie je dostupný, je povinný o tom bezodkladne informovať zákazníka a vrátiť mu bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní, zaplatenú sumu. Splnenie tejto povinnosti neoslobodzuje MONTEEN Kft . od iných následkov porušenia zmluvy.

6. DORUČENIE A PREVZATIE OBJEDNANÝCH PRODUKTOV

6.1 MONTEEN Kft . doručí Objednané produkty pomocou kuriérskej služby na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom.

6.2 Každý pracovný deň o 16:00 sú zhrnuté Objednávky prijaté v predchádzajúci pracovný deň a na základe toho sú pre každú Objednávku zostavené Balíky obsahujúce Objednané produkty (ďalej len „Balík“).

6.3 Pripravený Balík odovzdávame kuriérskej službe v čase od 17:00 do 18:00. Kuriérska služba sa pokúsi doručiť na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom do 2 pracovných dní odo dňa prijatia.

6.4 Pri doručovaní do domu sú okrem osoby určenej za príjemcu oprávnení prevziať Balík aj príbuzní žijúci s príjemcom v spoločnej domácnosti a v prípade ich neprítomnosti aj susedia osoby, ktorá je určená ako príjemca. nárok na prijatie Balíka. Ak je na doručovacej adrese uvedený názov spoločnosti, potom sa za inú osobu okrem konateľa spoločnosti považuje aj osoba prítomná v sídle alebo prevádzke spoločnosti, ktorá môže skutočnosť prevzatia potvrdiť podpisom a pečiatkou spoločnosti. oprávnený príjemca.

6.5 Pri doručení domov sa kuriérska služba pokúsi doručiť Balík maximálne dvakrát. Ak sa doručenie balíka nepodarí druhýkrát, balík bude vrátený spoločnosti MONTEEN Kft . MONTEEN Kft . bude kupujúcemu účtovať poplatok za spätnú prepravu. V tomto prípade môže Kupujúci požiadať o opakované doručenie Balíka na emailovej adrese support@monteen.eu. MONTEEN Kft . obnoví doručovanie Balíka až po zaplatení poplatku za spätnú prepravu. Po neúspešnom doručení Balíka spoločnosť MONTEEN Kft . je oprávnený podľa vlastného uváženia odstúpiť od Zmluvy.

7. PLATBA ZA OBJEDNANÉ PRODUKTY

7.1 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu Objednaných produktov a cenu dopravy platbou na dobierku, prostredníctvom systému PayPal alebo online platbou bankovou kartou.

7.2. V prípade platby pri prevzatí je platba realizovaná pri prevzatí Balíka. V prípade doručenia domov môže Kupujúci uhradiť kúpnu cenu a náklady na doručenie Produktu aj bankovou kartou. Vyzbieraná suma je doručená Webshopu Kuriérskou službou.

MONTEEN Kft . hradí vzniknuté náklady v prípade platby na dobierku.

7.3. Platbou online bankovou kartou môže zákazník nakupovať pohodlne a bezpečne v našom obchode. Po objednaní vybraných Produktov bude Kupujúci presmerovaný na platobnú stránku Stripe, kde môže zaplatiť svojou bankovou kartou prostredníctvom najbezpečnejšej, momentálne dostupnej šifrovanej transakcie. Stačí, keď Klient pri výbere spôsobu platby klikne na „Platba bankovou kartou“, následne na platobnom serveri banky zadá číslo karty, dátum exspirácie a overovací kód (CVC/CVV) na zadnej strane karty. Banka akceptuje embosované karty VISA a Mastercard, Visa Electron (v závislosti od rozhodnutia banky, ktorá kartu vydala), ako aj karty Maestro, ku ktorým je vydaný overovací kód (CVC). Ak to nie je dostupné na vašej bankovej karte Maestro, kontaktujte svoju banku.

Bankové karty vydané výlučne na elektronické použitie je možné akceptovať len v prípade, ak ich použitie povolí banka, ktorá kartu vydala! Overte si vo svojej banke, či je možné kartu použiť na online nákupy.

7.4 Platba cez PayPal: PayPal je k dispozícii zákazníkom vo viac ako 200 krajinách ako jednoduchý a bezpečný spôsob platby.

PayPal má mnoho výhod, ktoré uľahčujú a zrýchľujú nakupovanie a zároveň uchovávajú vaše finančné informácie v bezpečí:

 • Jeden email, jedno heslo. To je všetko, čo musíte zaplatiť cez PayPal. A banková karta môže zostať vo vašej peňaženke.
 • Na platbu nie je potrebné prevádzať peniaze na účet PayPal. K svojmu PayPal účtu stačí priradiť svoju bankovú kartu, v skutočnosti to stačí urobiť raz, na začiatku.
 • PayPal je celosvetovo uznávaná platobná metóda, záruka bezpečných transakcií, s ktorou môžete zaplatiť cenu produktov online v 26 rôznych menách.

Ak už máte PayPal účet, musíte zadať e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii na platbu. Sumu je možné uhradiť bankovou kartou spojenou s vaším účtom.

Ak nemáte registráciu PayPal, ďalšie informácie a registrácia PayPal sú k dispozícii na stránke: www.paypal.com – v maďarčine. Po registrácii môžete použiť platobný systém PayPal na uhradenie sumy vášho nákupu pomocou PayPal účtu. Paypal s nami nezdieľa údaje o vašej bankovej karte.

Prístup k informáciám o ochrane údajov PayPal získate na tomto odkaze : https://www.paypal.com/hu/legalhub/privacy-full

8. PREDLOŽENIE KUPUJÚCEHO

8.1 Kupujúci, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, má v zmysle § 8 ods. 3 bod 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) dní od prevzatia Balíka. Ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujú právo na odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

8.2 Bezdôvodne odstúpiť však nie je možné v nasledujúcich prípadoch podľa zákona č.45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a spoločnosťou. (II.26.) Podľa § 29 nariadenia vlády:

b) pri produkte alebo službe, ktorých cena alebo poplatok závisí od možného pohybu finančného trhu, a to aj v lehote uvedenej v § 20 ods. 2, ktorú spoločnosť nemôže ovplyvniť;

c) ak ide o výrobok, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený na základe návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo v prípade, ak ide o výrobok, ktorý bol jasne prispôsobený spotrebiteľovi;

i) pri predaji a kúpe zvukových a obrazových záznamov v uzavretom obale, ako aj kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril;

m) pokiaľ ide o digitálny dátový obsah poskytovaný na nefyzickom nosiči dát, ak s podnikaním začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a zároveň s týmto súhlasom spotrebiteľ vyhlásil, že stratí právo podľa § 20 po začatí výkonu.

n) ak ide o nerozrobený produkt, ktorý bol vyrobený na základe návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo ak ide o produkt, ktorý bol jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi. (Tento bod sa v súčasnosti vzťahuje na všetky peňaženky s jednotlivými obrázkami v našom internetovom obchode.)

8.3 Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy v súlade s bodom 8.1, Objednaný Tovar je potrebné znovu zabaliť v nepoškodenom a kompletnom stave a zaslať späť na adresu 4200 Hajdúszoboszló, Fehér utca 12.

8.4 Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomne ​​vo forme vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Preto pri vrátení alebo vrátení Objednaného produktu podľa bodu 8.3 musíte priložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Zákazník môže zaslať vyhlásenie o zrušení aj priamo spoločnosti MONTEEN Kft . e-mailom na e-mailovú adresu support@monteen.eu, pričom v takom prípade nie je potrebné k Objednanému produktu prikladať vyhlásenie o zrušení. V prehlásení o odstúpení od zmluvy musí kupujúci uviesť, ktorý objednaný produkt chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ďalej musí uviesť svoje meno, adresu, dátum objednávky, dátum vyhlásenia a jedinečný identifikátor objednávky. . V prípade, že jedinečný identifikátor Objednávky nemá Kupujúci k dispozícii, je potrebné vo vyhlásení o zrušení objednávky uviesť ďalšie údaje vhodné na identifikáciu Objednávky. 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a spoločnosťou. (II. 26.) Nariadenie vlády č. 2 možno uplatniť aj na základe vzoru vyhlásenia podľa prílohy, v tomto prípade však musí byť uvedený aj jedinečný identifikátor objednávky (v prípade absencie iného vhodného údaja na identifikáciu Objednávky).

8.5 V prípade zrušenia zo strany Kupujúceho budú náklady na vrátenie Objednaných produktov spoločnosti MONTEEN Kft . (vrátane najmä poštovného) znáša Kupujúci. MONTEEN Kft . bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od obdržania storna a vráteného produktu kupujúcemu vráti kúpnu cenu a náklady na dopravu bankovým prevodom. MONTEEN Kft . môže zadržať čiastku vrátenia peňazí, kým sa objednaný produkt nevráti, alebo kým zákazník nepreukáže, že bol vrátený; MONTEEN Kft . berie do úvahy skorší z týchto dvoch dátumov.

8.6 Ak Kupujúci vo svojom vyhlásení o odstúpení od zmluvy uvedie číslo svojho bankového účtu, názov banky, ktorá účet vedie a požaduje bankový prevod zaplatenej kúpnej ceny, MONTEEN Kft . vráti zaplatenú kúpnu cenu do 14 (štrnástich) dní po obdržaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy a vráteného produktu.

9. ZÁRUKA NA PRÍSLUŠENSTVO, ZÁRUKA NA PRODUKT

9.1 V prípade chybného plnenia zo strany MONTEEN Kft . môže zákazník uplatniť záručný nárok na príslušenstvo v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

9.2 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať uzavretie zmluvy. Uzavretie zmluvy sa považuje za preukázané, ak kupujúci predloží doklad o zaplatení odplaty.

9.3 MONTEEN Kft . je povinný vyhotoviť záznam o reklamácii nahlásenej Zákazníkom, do ktorého zapíše

 • . meno a adresu kupujúceho, ako aj vyhlásenie, že súhlasí so spracovaním jeho údajov zaznamenaných v protokole v súlade s predpismi,
 • b. názov objednaného produktu, kúpnu cenu,
 • c. dátum plnenia zmluvy spoločnosťou MONTEEN Kft .,
 • d. dátum oznámenia chyby,
 • e. popis chyby,
 • f. na základe svojej záručnej reklamácie ďalej právo, ktoré si kupujúci želá uplatniť
 • g. s výnimkou prípadu podľa bodu 9.8 spôsob vybavenia reklamácie alebo dôvod zamietnutia reklamácie alebo práva, ktoré sa má na jej základe uplatniť.

9.4 Ak MONTEEN Kft . splní svoju záručnú povinnosť iným spôsobom ako právo, ktoré si objednávateľ želá uplatniť, uvedie dôvod v protokole.

9.5 MONTEEN Kft . kópiu protokolu bezodkladne a preukázateľným spôsobom sprístupní objednávateľovi.

9.6 Ak MONTEEN Kft . sa nemôže na oznámenie vyjadriť k plneniu záručnej reklamácie Zákazníka, svoje stanovisko oznámi Zákazníkovi do 5 (piatich) pracovných dní preukázateľným spôsobom.

9.7 MONTEEN Kft . sa snaží vykonať opravu alebo výmenu maximálne do 15 (pätnástich) dní.

9.8 MONTEEN Kft . prevezme Objednaný produkt do opravy alebo v prípade bodu 9.6 za účelom overenia splnenia záručného nároku oproti potvrdeniu, na ktorom je uvedené:

 • . meno a adresu kupujúceho,
 • b. údaje potrebné na identifikáciu Objednaného produktu,
 • c. dátum prijatia Objednaného produktu, ďalej
 • d. čas, kedy môže Kupujúci obdržať opravený Objednaný Tovar.

Ustanovenia bodu 9.8 môže splniť aj MONTEEN Kft . v zázname o reklamácii.

9.9 Kupujúci môže podľa svojho uváženia využiť nasledujúce reklamácie príslušenstva. Môžete požiadať o opravu alebo výmenu Objednaného produktu, pokiaľ splnenie požiadavky zvolenej Zákazníkom nie je nemožné alebo by pre MONTEEN Kft . znamenalo neprimerané dodatočné náklady. v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak zákazník nepožiada alebo nemôže požadovať opravu alebo výmenu, môže požadovať pomerné dodanie náhrady alebo môže zákazník opraviť chybu Objednaného produktu na náklady MONTEEN Kft . Kupujúci môže previesť z vybraného záručného práva na príslušenstvo iné právo, avšak náklady na prevod znáša kupujúci, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo poskytnuté spoločnosťou MONTEEN Kft .

9.10 Zákazník je povinný nahlásiť vady bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do 2 (dvoch) mesiacov od zistenia vady. Po uplynutí 2 (jedno) ročnej premlčacej doby odo dňa uzavretia zmluvy už kupujúci nemôže uplatňovať svoje záručné práva na príslušenstvo.

9.11 Do 6 (šiestich) mesiacov od dátumu dodania nie sú žiadne iné podmienky na uplatnenie záruky na príslušenstvo okrem oznámenia chyby, ak zákazník preukáže, že výrobok bol zakúpený u MONTEEN Kft . Po šiestich mesiacoch odo dňa plnenia je však Kupujúci povinný preukázať, že vada, ktorú uznal, existovala už v čase plnenia.

9.12 Kupujúci môže ako reklamáciu produktu požadovať opravu alebo výmenu chybného Objednaného produktu len od MONTEEN Kft . Objednaný produkt je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti uvedené v popise poskytnutom spoločnosťou MONTEEN Kft . Dôkazné bremeno o vine Objednaného Tovaru nesie Kupujúci.

9.13 Kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu na výrobok do 1 (jedného) roka odo dňa uvedenia Objednaného výrobku na trh výrobcom, pričom táto lehota stráca platnosť.

9.14 MONTEEN Kft . (výrobca) je oslobodený od záručných nárokov na výrobok, ak preukáže, že: a. Objednaný produkt nebol vyrobený alebo uvedený na trh ako súčasť jej podnikateľskej činnosti, alebo b. vada bola nezistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh, alebo c. Vada Objednaného produktu vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo záväzných úradných predpisov.

9.15 Pre MONTEEN Kft . (výrobca), aby bol oslobodený, stačí preukázať jeden z dôvodov obsiahnutých v bode 9.14.

9.16 Kupujúci nemôže pre tú istú chybu uplatniť súčasne, súbežne, reklamáciu na príslušenstvo a na produkt. V prípade úspešného uplatnenia reklamácie na produkt si však Kupujúci môže uplatniť reklamáciu príslušenstva na vymenený Objednaný Produkt alebo opravený diel u výrobcu.

10. INFORMÁCIE, SŤAŽNOSTI, VYBAVENIE SŤAŽNOSTÍ

10.1 Zákazník môže kontaktovať MONTEEN Kft . s otázkami a prípadnými reklamáciami ohľadom prevádzky Internetového obchodu, Objednávky, na týchto kontaktných údajoch:

 • . poštová adresa: Fehér utca 12, 4200 Hajdúszoboszló.
 • b. emailová adresa: support@monteen.eu
 • c. telefónne číslo: +36 30 438 8962
 • d. kontaktné rozhranie webovej stránky

10.2 MONTEEN Kft . telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod

10.3 Sťažnosti podané po telefóne budú prešetrené spoločnosťou MONTEEN Kft . okamžite a potom podľa potreby a v možnom rozsahu napraviť.

10.4 Ak zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo to nie je možné zo strany MONTEEN Kft . na okamžité prešetrenie sťažnosti, MONTEEN Kft . reklamáciu a jej stanovisko k nej bezodkladne zaznamená. MONTEEN Kft . kópiu protokolu zašle Objednávateľovi najneskôr v prílohe k vecnej odpovedi podľa bodu 10.6.

10,5 MONTEEN Kft . prideľuje jednoznačný identifikátor reklamáciám uplatneným telefonicky a e-mailom.

10.6 MONTEEN Kft . bude v podstate reagovať na sťažnosti, ktoré zákazník podal ústne alebo ktoré spoločnosť MONTEEN Kft. uspokojivo nevybavila. podľa názoru Zákazníka, ako aj písomné reklamácie do 30 (tridsiatich) dní od ich prijatia.

10.7 Ak chce Zákazník so svojou sťažnosťou začať konanie orgánu alebo zmierovacieho orgánu, má podľa povahy prípadu možnosť tak urobiť u týchto orgánov:

. Úrad vlády župy Hajdú-Bihar Odbor ochrany spotrebiteľa

Poštová adresa: 4024 Debrecen, Kossuth utca 12.-14.

Telefónne číslo: 06-52/533-924

E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

b. Zmierovacia rada župy Hajdú-Bihar

Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13. -15.

Telefón: 06 52-500-710

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

c. Európske spotrebiteľské centrum - Ministerstvo spravodlivosti

Adresa: 1357 Budapešť, Pf.2.

E-mail: info@magyarefk.hu

Telefón: 06 1 896 7747

11, AUTORSKÉ PRÁVA

11.1. Webová stránka je chránená autorským právom.

Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo oprávneným používateľom všetkého obsahu zobrazeného na webovej stránke, ako aj počas poskytovania služieb dostupných prostredníctvom webovej stránky: akékoľvek autorské dielo alebo iný duševný výtvor (okrem iného vrátane všetkých grafických a iných materiálov , rozloženie a úprava rozhrania Webovej stránky, použitý softvér a ďalšie riešenia, nápady, implementácia).

11.2. Ukladanie alebo tlač obsahu webovej stránky a niektorých jej častí na fyzické alebo iné dátové médium na súkromné ​​použitie alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb je povolené.

Použitie nad rámec súkromného použitia – napríklad uloženie v databáze, prenos, publikovanie alebo sťahovanie, komercializácia – je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.

11.3. Okrem práv špecificky definovaných v týchto podmienkach, registrácia, používanie webovej stránky a žiadne ustanovenie týchto podmienok neudeľuje zákazníkovi právo na akékoľvek použitie alebo využitie akéhokoľvek obchodného mena alebo ochrannej známky na webovej stránke.

Okrem zobrazenia súvisiaceho so zamýšľaným použitím webovej stránky, nevyhnutného dočasného rozmnožovania a vytvárania kópií na súkromné ​​účely sa tieto duševné diela nesmú používať ani využívať v žiadnej inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Zdroje obrázkov v sekcii " NAŠI ZÁKAZNÍCI " sú nasledovné:

- Gábor Hárspataki - Zdroj: ORIGO, Foto: ATTILA POLYÁK

- Vadnai Benjamin - Zdroj: hajozas.hu

- Bence Bánhidi - Zdroj: TT NEWS AGENCY/AFP, Foto: Andreas HILLERGREN

- Gergely Kiss - Zdroj: infostart.hu

12. RÔZNE USTANOVENIA

12.1 Vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, sa primerane použijú ustanovenia nasledujúcich zákonov:

Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou Zákon CVIII z roku 2001 zákon;

CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon, 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II. 26.) Nariadenie vlády č. 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) Nariadenie vlády 19/2014. (IV. 29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách vybavovania záručných a záručných nárokov na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom

12.2 Zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu MONTEEN Kft . (https://www.monteen.eu/pages/privacy-policy), ktorých obsah sa Zákazník dozvedel a potvrdil pri registrácii, tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných Podmienky.